Wednesday, November 15, 2017

ဢႅပ်းတတ်းေတႃႇငဝ်းတူင်ႉ သၢမ်ဢႅပ်းလႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်လူိၵ်ႈဢဝ်လႆႈယူႇၶႃႈ

ဢႅပ်းတတ်းေတႃႇငဝ်းတူင်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း


Power Director 15
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ-     download

wondershare photo
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ  download

PorShow Gold
ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ  download

Tuesday, November 14, 2017

ၽွၼ်ႉA Ying တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း ႁူမ်ႈၽွၼ်ႉ 117 ၽွၼ်ႉ

ၽွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶွမ်းဢူၺ်းေၵႃႉၸူိဝ်းပႆႇမီးၽွၼ်ႉၸၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇၶႃႈ
                                                                       

ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ


                                      LAO TAI Mong Naung

Tuesday, October 31, 2017

ေပႃးမီႈၶွမ်း ဢႅပ်း programs ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီးဝႆႉ

  ေပႃးႁဝ်းၶႃႈမီးၶွမ်း ပူဝ်းၵႅမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီႈဝႆႉၵုိၵ်ႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
                                                         Driver pack 
                                       

Driver pack တွၼ်ႈတႃႇ windows 7 ၶႃႈ
 ေပႃးႁဝ်းၶႃႈမီးၶွမ်းေၵႃႈထုၵ်ႇꩮီမီးဝႆႉယဝ်ႉၶႃ ဢႅပ်းဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၶဝ်ႈတၢင်းတုိဝ်းတွၼ်ႈတႃႇမူိဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလူင်းဝိၼ်းတူဝ်းမႂ်ႇၶႃႈေဢႃႈ ဢႅပ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Driver  ဢၼ်ႁဵၻ်းၵၢၼ်ႁင်းၵူၺ်းလူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၼဵၻ်ႇဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းလၢႆတီႈလၢႆၵမ်း လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်းႄလႈလူင်းေၵႃႈငၢႆႈလီ ဢမ်ႇလႆႈယုင်ႈၼမ်
မၼ်းၶဝ်ႈတၢင်းတုိဝ်းေတႉေတႉေဢႃႈ ဢႅပ်းဢၼ်ၼႆႉသႅၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇယႂ်ႇထုၵ်ႇလီမီးဝႆႉယူႇၶႃႈ!


ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ
Driver pack  Windows 7  ( 32 - 64  )


Sunday, August 13, 2017

APK တႆးတၢင်းၼမ် လႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇႃႈ

APK MORE
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ဢႅၿ်း
1 . သၢင်းAPK TAI - download  2 . 360 ပိၼ်ႇႁၢင်ႈၼႃႈၽူင်း download   3 . သတူဝ်းတႆး download
4 . LINE တႆး  download  5 vid Mate တႆး download 6 Settings တႆး download 7 Flyingfile တႆး download 8 . Es File တႆး download 9 .  Tai English download  10 . APP 2 SD Tai download

လၢႆးၸၼ်ဢဝ် လၢႆ APK ဢၼ်ပူိၼ်ႈၶၢႆဝႆႉၼႂ်းplay store

                  လၢႆးၸၼ်ဢဝ် လၢႆ APK ဢၼ်ပူိၼ်ႈၶၢႆဝႆႉၼႂ်းplay store
                                                           Download APK

                                   

Wednesday, June 28, 2017

ဢႅပ်းတတ်းေတႃႇငဝ်ႈတူင်ႉလၢႆးငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈေတႇၸႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတတ်းေတႃႇငဝ်းတူင်ႉ Filmora


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉဢဝ်ဢႅပ်းတတ်းေတႃႇငဝ်ႈတူင်ႉလၢႆးငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈေတႇၸႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း တတ်းေတႃႇငဝ်းတူင်ႉ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈၶႃႈေဢႃႈ Filmora ၼႆႉလၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်းေၵႃႈငၢႆႈလီ တတ်းေၵႃႈၶႅမ်ႉလီ ေတသင်ႇထုၵ်ႇယူၶႃႈ --

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉတုိဝ်းၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ      download link                                                                                               ၸူမ်းသူိဝ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ
                                                                                                         လၢဝ်တႆးဢၢႆႇထီႇ

Thursday, April 6, 2017

Desktp Icon ဢဝ်မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈၵူႈေၵႃႉၶႃႈ                                       မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢဝ် ICON မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈၵူႈေၵႃႉၶႃႈ

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ    ႉႉႉႉႉ  download

                                                                                                                             လၢဝ်တႆး ( IT )